Sabtu, 10 Maret 2012

Sesorah Perpisahan

                                                      Sesorah Perpisahan kelas 9
                                                           SMP N 3 SLEMAN
Assalamualaikum.wr.wb
Bapak kepala sekolah ingkang kula hormati.Bapak saha Ibu guru ingkang kula  hormati ,sarta kanca-kanca ingkang kula tresnani.
Langkung rumiyin, sumangga kita sesarengan tansah ngonjukken raos puja-puji syukur dhumateng Allah SWT ingkang tansah paring kesehatan lan hidayahipun sahengga kita saged makempal wonten acara perpisahan kelas 9 SMPN 3 Sleman ingkang wekdal punika.
Bapak kepala sekolah saha Bapak Ibu guru ingkang kula hormati.Bilih wonten ing wekdal punika sedaya kelas 9 sampun badhe rampung utawi sampun purna,kula lan kanca-kanca ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa pepindan awit panjenengan sedaya sampun kersa paring seserepan bab ngilmi wonten SMPN 3 Sleman,kanti donga saha panjurungipun bapak ibu guru mugi-mugi sedaya siswa kelas 9 SMPN 3 Sleman saged pikantuk gegayuhan ingkang dipun gayuh samangkih.
Mbok bilih mekaten ingkang saget kula aturaken.Kupat duduhe santen,menawi lepat nyuwun pangapunten.
Wassalamualaikem.wr.wb

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar